Author Information


https://www.facebook.com/yavorvesselinov
 

Who is Yavor Vesselinov?

Явор Георгиев – Уикипедия

Явор Веселинов е родом от София, столицата на България. Живее в полите на Витоша, в малкия квартал Драгалевци, в прегръдката между планината и големия град.

Занимава се с писане от ученик. Вдъхновен от природата, животните и хората. Обича мистиката и магията, вплетени в особеностите на човешката порода. Сам твърди, че това е свързано с рожденната му тринадесетата дата.

От дете е бил заобиколен с интересни хора, които по някакъв особен и интуитивен начин са провокирали неговия интерес към книгите. Започнал е от приказките на братя Грим, с които се научил да чете, и продължил с приключенията и интересните истории.

Въодушевлението и вдъхновението го тласнали по пътя на въображението и желанието да разказва истории. Усетил красотата им, както и неговите приятели, в дългите и безкрайни разговори.

Още по-силни станали нещата, когато направил първите опити да интерпретира или създава разкази върху белия лист. Тогава усетил магията – невидимото присъствие на историята, която витаела в и около него – решена да се въплати върху хартията.

В училище, Явор, се сблъскал с различните науки. Дори имало период, в който се бил насочил към математиката и физиката, но в гимназиалните години надделяла страстта към хуманитарните науки. След неизбежния сблъсък с казармата, той влязъл да учи ветеринарна медицина.

До ден днешен е практикуващ ветеринарен лекар, но не се е отказал от писането, напротив, твърди че то е съвместимо с всяка една професия. Като студент дори създал театрална група, в която участвал и пишел сценариите в рима.

Освен тях, кратките разкази, есетата и поезията, Явор е запленен и подвластен на романа. За него той е безкрайната свободна територия, която няма граници или ограничаващи фактори. Там обича да се движи той.
В момента работи с българското издателство Roi books.

Има издадени пет романа – „Самоубийци” , „Ноември”, „Сънища” , “Несподелено” и “Surrogate”.  Първият е преведен на английски език и е наличен в Amazon. Следващите са в процес на превод. Продължава да пише и в момента работи по няколко проекта. Авторът се занимава и със създаване на филмови сценарии.

За себе си казва, че е писател ветеринарен лекар. Воден е от примера на уникалния си и благороден баща, който загубил като дете. Благодарен е за подкрепата на майка си, която му подарила пишеща машина преди години, както и на всички хора в своя живот, които са споделяли и вярвали в неговата мечта, свързана с разказването на истории.

 

 

Yavor Veselinov

Yavor Veselinov was born in Sofia, capital of Bulgaria. He lives at the foot of Vitosha Mountain, in a small neighborhood of Boyana, in the embrace between the mountains and the city.

Involved in writing by the student. Inspired by nature, animals and people. He loves the mystique and magic woven into the specifics of the human race. He says it is related to his birth date the “13th”.

From childhood he was surrounded by interesting people who in some peculiar and intuitive way provoked his interest in books. He started by tales of the Brothers Grimm, which he learned to read, and continued with the adventures and interesting stories. Enthusiasm and inspiration pushed him through the imagination and the desire to tell stories.

Sensing their beauty as well as its friendship, long and endless conversation. More things become strong when first attempts to interpret or create stories on the white sheet. Then I felt the magic – the invisible presence of history that hovers around it – determined to capture it on the page.

At school, Yavor, enjoyed the various sciences; mathematics and physics. But his passions were stirred most by the life sciences, zoology and biology. After the inevitable confrontation with the army, he went on to study veterinary medicine. To this day, is a practicing veterinarian, but has given up writing, by contrast, argues that it is compatible with any profession. As a student even created a theater group that participated and wrote the script in rhyme.

Additionally, short stories, essays and poetry, Yavor was fascinated and subservient to the novel. For him it is endless free territory that has no limits or limiting factors. It likes to move it.

Currently working with the Bulgarian publisher Roi books. She has published five novels – “Suicides” and “November”,  ”Dreams”, “Unshared”, “Surrogate”. The first was translated into English and is available at Amazon. The

The aforementioned are in the process of translation into English. Yavor, continues to write and is currently working on several new projects. For myself; saying that a writer-veterinarian is unique. I don’t know? Perhaps the memory of my father, which I lost very young, drives me forward. Yavor creates also film scripts.

Grateful for the support of his mother, who gave him a typewriter years ago, and all the people in her life who have shared and believed in his dream related to storytelling.

Comments are closed.